Abast: Armadures passives d’acer per a formigó estructural (ferralla)

És propòsit de l’organització:

1- El ferm compromís en la realització dels seus productes d’aconseguir la satisfacció de client en els requisits especificats en el contracte, en el projecte, en la normativa aplicable a la instrucció per al codi estructural i en les seves necessitats i / o expectatives que, determinades, l’organització esdevé requisits i, així detectades les oportunitats de millora, augmentar la satisfacció de client.

2- Compromís també, de complir amb els requisits aplicables (legal, reglamentari i l’intern de l’organització), així com dels requisits de les parts interessades.

3- Adequar l’organització segons els processos i procediments que es determinen als requisits de la Norma Internacional ISO 9001: 2015 per tal d’implantar, mantenir i millorar contínuament l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat.

4- Assegurar que els recursos humans, d’infraestructures i d’ambients de treball necessaris tant en Oficina com en Taller estan disponibles, amb la qualificació i capacitat necessàries per aconseguir la conformitat dels productes, i reduir els costos de la no qualitat eliminant no conformitats i adoptant accions correctores i preventives necessàries.

5- Sensibilitzar tot el personal de l’organització per fer les coses cada vegada millor i demostrar als clients el ferm compromís amb la qualitat per al que s’exposa aquesta política amb el nivell de difusió que ho assegura.

6- Aquesta política estarà disponible per a les parts interessades pertinents sempre que la necessitin.

7- Establir amb els processos i procediments un marc de referència per a la consecució i revisió dels objectius de la qualitat anualment.

8- Revisar aquesta política per la seva contínua adequació de manera que tendim a la millora contínua.

NORMA UNE-EN-ISO 9001:20015
(Gener 2020)

GERÈNCIA

Arcadi Armangué i Usan